Sider

torsdag den 20. december 2012

21.12

AT3 - de tre hovedområders metoder og færdigt produkt

Mål: Aktivere alle elever, sikre at "teknikken virker" som forøvelse til det afsluttende produktkrav om blogindlæg med web 2.0 produkt. Det endelige produktkrav var en web 2.0 præsentation som alternativ til en traditionel mundtlig fremlæggelse.

Indhold:
1. En mindre sekvens i et større AT-produktkrav i forløbet "Valg og demonkrati" med fagene matematik, samfundsfag og engelsk. Gruppearbejde i 4 personers grupper om bl.a. den hypotetisk-deduktive metode med produktkrav om en kort podcast, hvor hver elev skulle forklare/definere et begreb fra den læste tekst til timen.
2. AT-produktet afleveres som et blogindlæg på http://valgogdemokrati.blogspot.dk - her afleveres både selve fremlæggelsen og det skriftlige produkt vedr. de tre hovedområders metoder (jf. skolens AT-progressionsplan). Det skriftlige produkt skal også afleveres fremstillet på en visuelt betonet måde - fx som mindmap, præsentation e.l.

Instruks til eleverne til punkt 1:

Billedet præsenterer en række begreber til afklaring - torsdag i 3. modul.
I grupper skal I lave en podcast (www.soundcloud.com eller app på jeres smartphone) om de begreber I får ansvaret for.
Jeres podcast skal indlejres/embeddes i et blogindlæg på bloggen http://valgogdemokrati.blogspot.dk.

AT begreber
Evaluering / opsamling: Gruppernes podcasts blev spillet i klassen i slutningen af modulet. Eksempel på elevproduktion under punkt 1:Eksempel på elevproduktion under punkt 2:
"Mundtlig fremlæggelse":
 

"Skriftlig fremlæggelse":


Generelle overvejelser: Sekvensen tog lidt længere tid end forventet - bl.a. fordi eleverne blev "ærekære" og gav sig til at (gen)læse lektien for at være sikre på at indtale betydningerne af begreberne korrekt. Det fungerede i øvrigt fint både med teknik og motivation.

Kontaktperson: RE

onsdag den 19. december 2012

20.12

Analyse i google doc (fællesdokument)

Mål: Fælles opsamling af noter mhp. at oparbejde fornemmelse for hvad der er "nødvendigt og tilstrækkeligt" i analyse af et klassisk værk i forbindelse med mundtlig eksamen.

Indhold: I et google fællesdokument er indføjet en skabelon til analyse af Eine Kleine Nachtmusik i forbindelse med et forløb om Wienerklassik, sonatesatsanalyse og instrumentation.

Dokumentet indeholder instruktionerne, der i store træk er:
  1. Vi gennemlytter satsen, imens
  2. eleverne løbende indskriver observationer undervejs
  3. Kommentartråden fungerer som en back channel, hvor eleverne løbende kan få hjælp af hinanden
Evaluering / opsamling: Umiddelbart i forlængelse af øvelsen i klasserummet.

Generelle overvejelser: De uforberedte (!) elever havde svært ved at forholde sig til kommentartråden, der derfor primært blev et elev-spørger-lærer-spor. Måske kan man være heldig ved gentagne sceancer, at eleverne bliver bedre til at rumme denne del af aktiviteten (?)

Kontaktperson: RE

tirsdag den 18. december 2012

19.12

Elevfilm om sange (engelsk)

Mål: at øve mundtlig fremlæggelse og tekstanalyse

Indhold: som led i forløb om New York skulle eleverne i grupper analysere en række sange om byen. Alle grupper havde på forhånd hørt sangene og havde derefter fået en sang tildelt. Sangene incl. tekster og information om kunstner lå i forskellige udgaver i en Youtube afspilningsliste:Herefter skulle eleverne lave en lille spillefilm, hvor sangens handling indgik - derefter skulle de lave et interview med en analytiker, som lavede en analyse og fortolkning af sangen. Der var ikke krav om at bruge et specifikt filmprogram. De elever, som havde lyst lagde deres film i en Frontermappe, men det var ikke noget krav.

Evaluering / opsamling: alle film blev vist i klassen og i fællesskab blev de evalueret i forhold til de stillede krav.

Generelle overvejelser: det er sjovt og meget elevaktiverende af give lov til at lave film. Der blev produceret en del sprog, men nogle af filmene bar præg af oplæsning - især interviewet med "fagpersonen".

Kontaktperson: GN

Eksempler på elevproduktioner:mandag den 17. december 2012

18.12

Løsning af geometriopgaver ved geometrisk konstruktion med TI-nspire CAS

Mål: At give eleverne en alternativ metode til løsning af geometriopgaver.
Indhold: Eleverne introduceres til geometriværktøjet i TI-nspire. Konstruktion af figurer ud fra givne mål ved hjælp af linjestykker, cirkler og drejning vises for eleverne. Derefter øver eleverne konstruktioner på egen hånd under vejledning.

Evaluering/opsamling: Geometrisk konstruktion giver fagligt svage elever mulighed for at løse geometriopgaver, som de ellers ville give op overfor, hvis de skulle besvare opgaverne ved hjælp af trigonometriske formler. Fagligt stærke elever får et værktøj, hvor de kan eksperimentere med geometriske sammenhænge og de kan bruge værktøjet til at kontrollere deres trigonometriske beregninger.


Generelle overvejelser: Eleverne kan med fordel starte med opgaver, som de tidligere har løst ved beregning. Man kan også lave geometriske konstruktioner ovenpå billeder, kort mm. Derved kan man for eksempel bruge værktøjet i forbindelse med et forløb om triangulering.

Kontaktperson: BA

søndag den 16. december 2012

17.12

Youtube i 2. fremmedsprog (tysk)

Mål: Sproglig bevidsthed og glosetræning

Indhold: Eleverne blev bedt om at - tidsforbrug

Evaluering / opsamling: Produkterne blev fremvist på klassen. (?)
Eksempler på elevproduktioner ses nedenfor.

Generelle overvejelser: ?

Kontaktperson: PD
lørdag den 15. december 2012

16.12

Fokus på typiske fejltyper i skr. afl. i musik

Mål: Efter gentagne gange at rette samme fejltyper var hensigten her at få eleverne til selv at reflektere over de fejl, de havde lavet i egne afleveringsopgaver.

Indhold: Jeg indrammede fejlene i deres nodesats, og de skulle så selv finde reglen, de havde overtrådt og følge instruksen i nedenstående Google dokument (kun skabelon, da opgaverne ligger i elevernes personlig afleveringsmapper, men tanken er forhåbentligt klar...)

Dokument


Evaluering / opsamling: I forbindelse med at kravene til den efterfølgende afleveringsopgave blev gennemgået, blev ovenstående skema gennemgået i korte træk.

Generelle overvejelser: Selv om eleverne kun via mit login på klassen kunne se hinandens gamle opgaver, oplevede jeg et fokus på hvilke fejltyper (og sidetal i grundbogen for disciplinen koralharmonisering), de skulle tjekke INDEN aflevering af næste opgave.

Kontaktperson: RE

fredag den 14. december 2012

15.12

Procent- og rentesregning - projektarbejde

Mål: Elevaktiverende undervisning, andre læringsrum

Indhold: I et valgfrit matematikforløb om procent- og rentesregning skulle en gammel traver af et projektforløb fornys med bl.a. Web 2.0 værktøjer. Håbet var bl.a. at øge det faglige udbytte og forståelsen for lånetilbud. I tidligere lignende forløb havde produktkravene været brochurer, udarbejdelse af lånetilbud o.l., så det lå lige til højrebenet at nytænke forløbet med de nye værktøjer.

Alle instruktioner, elevprodukter og beskrivelse af produktideer er at finde på et google site.

Evaluering/opsamling: På google sitet kan man orientere sig på undersiderne - se især pkt. 5.

Generelle overvejelser: I kommende forløb vil jeg nok for at give projektet endnu større faglig tyngde (ud over kravene til opgaveløsning over ovenstående punkt 2) vælge at undersiden "Krav til produktet"s punkt 6 om en "programmeret skabelon-beregner" skal være en obligatorisk del af rapport-/projektarbejdet.

Eleverne kastede sig ud i projektet og udviste stor kreativitet i forhold til produkterne. Det er min klare overbevisning, at flere elever har forstået mere af det faglige indhold end i tidligere projekter af lignende karakter med et snævrere krav til et udelukkende skriftligt produkt.


Kontaktperson: RE